Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. XIII (2020), nr 2

Michail Baimuratov

Akademia Nauk Ukrainy

The Role of Magdeburg Law in the Formation of Phenomenology of Municipal Human Rights (Personality, Member of the Territorial Community)

Rola prawa magdeburskiego w kształtowaniu fenomenologii miejskich praw człowieka (osobowość, członek wspólnoty terytorialnej)

Olha Balynska

Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych

Serhii Yesimov

Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych

Reforming the Mechanism of Legal Regulation of the Value Added Tax in the Context of European Integration

Reforma regulacji prawnej podatku od towarów i usług w kontekście integracji europejskiej

Anna Barczak

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Inspection of Observance of Environmental Protection Regulations Performed by a Commune Head (Mayor, President of the City)

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska sprawowana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Marek Białkowski

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Kabotaż jako zobowiązanie uzupełniające do umowy o przewóz towarów CMR

Cabotage as a Supplementary Obligation to the CMR Contract of Carriage of Goods

Andrzej Borodo

Katedra Prawa Finansowego i Administracyjnego, Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulacje prawne finansów publicznych a niezależność finansowa państwa

Legal Regulations of Public Finances and Financial Independence of the State

Jerzy Ciapała

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

On Understanding State Sovereignty in the Conditions of Membership in the European Union – a Few Reflections Against the Background of Current Determinants and the Relationship Between the Court of Justice of the European Union and National Courts

O pojmowaniu suwerenności państwa w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – kilka refleksji w kontekście współczesnych uwarunkowań oraz relacji między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądami krajowymi

Ewa Czech

Katedra Prawa i Postępowania Admi-nistracyjnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Legal Aspects of the Borough’s Use of the Landscape-Nature Protected Complex

Aspekty prawne wykorzystywania przez gminy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

Katarzyna Dadańska

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Prawo właściwe dla zobowiązań z papierów wartościowych na okaziciela innych niż weksel oraz czek – uwagi na tle ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz rozporządzenia Rzym I

Law Applicable to Obligations Arising from Bearer Securities other than Bills of Exchange and Cheques – Comments in the Context of the Private
International Law Act and the Rome I Regulation

Karol Dąbrowski

Katedra Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Analiza i ocena procedury wyborów niekonkurencyjnych w niemieckim
samorządzie ubezpieczeniowym

Analysis and Evaluation of the Non-Competive Elections in the German Insurance Companies

Tomasz Demendecki

Katedra Postępowania Cywil-nego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Countersignature of the President of the Council of Ministers and the Correctness and Effectiveness of an Announcement on the Number of Judge Vacancies in the Supreme Court and the Supreme Administrative Court by the President of the Republic of Poland. A Few Remarks on the Legal Nature of an Official Act of the President of the Republic of Poland and the Scope of his Prerogatives

Kontrasygnata Prezesa Rady Ministrów a prawidłowość i skuteczność dokonania obwieszczenia o liczbie wolnych stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Kilka uwag o charakterze prawnym aktu urzędowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zakresie jego prerogatyw 

Miloš Deset

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie

Eva Szabová

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie

The Victims and the Sufficiency of their Rights in the Criminal Justice System

Ofiary i wystarczalność ich praw w systemie sprawiedliwości karnej

Michał Domagała

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

The Obligation to Attend Religion Classes as a Manifestation of Special
Institutional Authority

Obowiązek uczestnictwa w lekcjach religii jako przejaw specjalnego władztwa zakładowego

Ginter Dzierżon

Katedra Historii, Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Status związku cywilnego zawieranego przez katolików z pominięciem formy kanonicznej w odniesieniu do przeszkody przyzwoitości publicznej

The Status of a Civil Marriage Entered into by Catholics Without the Canonical Form with Regard to the Impediment of Public Propriety

Dimitry Gegenava

Uniwersytet Sulkhan-Saba Orbeliani

Legal and Social Status of the Georgian Orthodox Church: Challenges and Perspectives

Status prawny i społeczny gruzińskiego Kościoła prawosławnego: wyzwania i perspektywy

Piotr Goliszek

Katedra Katechetyki Szczegółowej, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Nauczanie religii w polskich przedszkolach i szkołach publicznych

Religious Education in Polish Public Preschools and Schools

Mirosław Golon

Wydział Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abandoning Stalinism in Housing Policy of the People’s Republic of Poland. Legal Regulations with Respect to ‘Roof over Head’ vs. the Reality at the Turn of the 1950s and 1960s Based on the Example of the Housing Policy in Selected Municipalities at District Level

Odchodzenie od stalinizmu w polityce mieszkaniowej Polski Ludowej. Prawne regulacje dotyczące „dachu nad głową” a rzeczywistość na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych na przykładzie sytuacji gospodarki mieszkaniowej w wybranych ośrodkach miejskich szczebla powiatowego

Wojciech Gonet

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Sebastian Sikorski

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Possibilities for Doing Business Activities for Housing Associations

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólnotę mieszkaniową

Marek Górski

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Prevention of Hazards Associated with Shipwrecks and Chemical Warfare Agents Accumulated on Seabed as a Task of Public Administration – the Case of Poland

Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z wrakami statków i bojowymi środkami chemicznymi zgromadzonymi na dnie morskim jako zadanie
administracji publicznej – przykład Polski

Anna Gronkiewicz

Instytut Nauk Prawnych, Wy-dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Agnieszka Ziółkowska

Instytut Nauk Prawnych, Wy-dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

On the Need for Amendments to Administrative Penalties and the Conversion of Certain Offences to Administrative Law in the Polish Legal System
in the Light of Solutions Adopted in the Czech Republic, the Republic of Austria, and the Republic of Germany

O potrzebie zmian w zakresie kar administracyjnych oraz konwersji niektórych wykroczeń do prawa administracyjnego w polskim systemie prawnym w świetle rozwiązań przyjętych w Republice Czech, Republice Austrii i Republice Niemiec

Alicja Grześkowiak

Katedra Prawa Karnego, Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Aksjologiczne podstawy prawnokarnej ochrony Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie stuletnich dziejów. Część III

Protection of the Republic of Poland in the Perspective of Centuries of History. Part III

Sławomir Hypś

Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Controversy over the Reform of Criminal Procedure Introduced by the Act of 19 July 2019

Kontrowersje wobec reformy postępowania karnego wprowadzonej ustawą z dnia 2 lipca 2019 roku

Dariusz Kala

Katedra Prawa Karnego, Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

O pozaprocesowych funkcjach tymczasowego aresztowania

On the Extrajudicial Functions of Pre-Trial Detention

Robert Kantor

Katedra Teologii Praktycznej i Prawa Kanonicznego, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

The Synod of Bishop Leon Wałęga. Preparation and Proceedings

Synod biskupa Leona Wałęgi. Przygotowanie i przebieg

Agnieszka Kawałko

Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Limitation of Claims of the Autonomous Possessor for Reimbursement of Expenditures Made on an Object

Przedawnienie roszczeń posiadacza o zwrot nakładów poczynionych na rzecz

Marcin Konarski

Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

The Obligation to Hand over Draught Animals and Carts upon the Announcement of Mobilisation or the Outbreak of War in the Light of the Act of 21 February 1922 and the Implementing Acts

Obowiązek odstępowania zwierząt pociągowych i wozów z chwilą ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny w świetle ustawy z dnia 21 lutego 1922 roku
i aktów wykonawczych

Dominik Kościuk

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Proceedings Concerning Opinions on Projects of Medical Experiment

Postępowanie w sprawie opinii o projekcie eksperymentu medycznego

Myroslav Kovaliv

Katedra Dyscyplin Administracyjno-Prawnych, Wydział Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych

Ivan Krasnytskyi

Wydział Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych

Information that is Important for Taxation as an Element of the Legal Regime of Secrecy in Tax Legal

Informacje istotne dla opodatkowania jako element tajemnicy podatkowej w systemie prawnym prawa podatkowego

Małgorzata Kuć

Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

The Specific Nature of Asymmetric Conflicts

Specyfika konfliktu asymetrycznego

Bernadeta Lelonek-Kuleta

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Iwona Niewiadomska

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mateusz Chwaszcz

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Psychological and Legal Aspects of Using Loot Boxes

Psychologiczno-prawne aspekty korzystania z lootboxów

Paweł Lewandowski

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prohibition of Business or Trade by the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law. An Outline

Zakaz uprawiania handlu lub transakcji przez duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki

Tomasz Oczkowski

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Igor Zgoliński

Katedra Prawa Karnego, Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Obowiązek zapłaty podatku a instytucja przepadku w prawie karnym skarbowym. Rozważania o wzajemnej spójności systemowej

The Obligation to Pay the Tax and the Institution of Forfeiture in Polish Criminal and Fiscal Law. Systemic Consistency Considerations

Mirosław Piotrowski

Katedra Historii Najnowszej, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Legal and Historical Aspects of Civic Activity in the European Communities and in EU  

Prawno-historyczne aspekty aktywności obywatelskiej we wspólnotach europejskich i UE

Małgorzata Polkowska

Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej

Marzena Toumi

Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej

Prawo, prywatyzacja i bezpieczeństwo – szczególne wyzwania nowej ery kosmicznej (NewSpace)

Law, Privatization and Security – Special Challenges New Space Age (NewSpace)

Magdalena Rutkowska-Sowa

Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Functioning of UPRP, EUIPO, EPO and WIPO During Covid-19 Pandemic – an Overview

Funkcjonowanie UPRP, EUIPO, EPO i WIPO w czasach pandemii Covid-19 – przegląd działań

Monika Sitarz

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Barbara Tymczyna-Borowicz

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zarażenie pacjenta w gabinecie stomatologicznym – odpowiedzialność prawna placówki medycznej oraz lekarza w okresie pandemii SARS-CoV-2

Infection of a Patient in a Dental Practice – a Legal Liability of the Medical Facility and the Doctor During the SARS-CoV-2 Pandemic

Tomasz Sobecki

Najwyższa Izba Kontroli

Donald Clemmer’s Concept of Prisonisation

Koncepcja prizonizacji Donalda Clemmera

Aleksandra Szejniuk

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Marzena Świstak

Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Aspekty podatkowoprawne świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radcę prawnego

The Free Legal Assistance Provided by the Legal Advisor – Selected Tax and Legal Issues

Paweł Śwital

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

The Principle of Equal Treatment as a Reflection of Enhancing Citizens’ Trust in Public Authorities

Zasada równego traktowania jako przejaw pogłębiania zaufania obywateli do organów władzy publicznej

Marek Tkaczuk

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Sprawy Kościoła katolickiego w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

Matters of the Catholic Church in the Legal Practice of the General Counsel’s Office of the Republic of Poland in the Interwar Period

Peter Varga

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie

Prohibition of Discriminatory Taxation in European Union Law

Zakaz dyskryminacyjnego opodatkowania w prawie Unii Europejskiej

Tomasz Wołowiec

Instytut Administracji Publicznej, Zarządzania i Biznesu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

The Systems Family Income Taxation in Poland

Zasady opodatkowania dochodów rodziny w Polsce

Mustafa Yasan

Wydział Prawa Uniwersytetu w Sakarya

State Surveillance and Supervision of Joint-Stock Companies in Turkish Law

Nadzór i kontrola państwa nad spółkami akcyjnymi w prawie tureckim