Procedura recenzyjna

Wszystkie opublikowane w „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” teksty podlegają uprzedniej procedurze recenzyjnej.

Komitet Redakcyjny „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” wraz z członkami Rady Naukowej, dokonuje wstępnej oceny nadesłanego tekstu pod względem jego zgodności z profilem czasopisma, jego celem i zakresem tematycznym (→ informacje o czasopiśmie) oraz z wymogami formalnymi obowiązującymi w czasopiśmie (→ informacje dla Autorów).

Sekretarz Redakcji przesyła nadesłany tekst dwóm niezależnym Recenzentom – którzy mają inną afiliację niż afiliacja Autora – w celu przygotowania recenzji.

Recenzenci nie znają tożsamości Autora (Autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (tzw. double-blind review process). Zespół redakcyjny dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.  

Recenzenci przygotowują recenzje zgodnie z zasadami ich sporządzania, według formularza recenzji, który przesyłają via e-mail w pliku word i pdf w ciągu 2 tygodni na adres Redakcji kkpp@kul.pl

→ formularz recenzji (word)
→ formularz recenzji (pdf)

Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikacji do druku. Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. Jeżeli artykuł otrzyma jedną recenzję pozytywną i jedną recenzję negatywną, wówczas Komitet Redakcyjny przesyła artykuł do trzeciego Recenzenta. 

Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.

Recenzowanie przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji (COPE) zawartymi we „Wskazówkach etycznych Komisji ds. Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych” (→  COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers).