Procedura recenzyjna

Wszystkie opublikowane w „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” teksty podlegają uprzedniej procedurze recenzyjnej.

Komitet Redakcyjny „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” wraz z członkami Rady Naukowej, dokonuje wstępnej oceny nadesłanego tekstu pod względem jego zgodności z profilem czasopisma (→ informacje o czasopiśmie) oraz z wymogami formalnym obowiązującymi w czasopiśmie (→ informacje dla Autorów).

Sekretarz Redakcji – po wstępnej ocenie – przesyła nadesłany tekst dwóm niezależnym Recenzentom – którzy nie są członkami Zespołu redakcyjnego i mają inną afiliację niż afiliacja Autora – w celu przygotowania recenzji.

Recenzenci nie znają tożsamości Autora (Autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (tzw. double-blind review process). Zespół redakcyjny dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.  

Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie z zasadami ich sporządzania, według formularza recenzji (→ formularz recenzji).

Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikacji do druku. Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.

Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.

Recenzowanie przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji (COPE) zawartymi we „Wskazówkach etycznych Komisji ds. Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych” (→  COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers).