Teka Commission of Legal Sciences
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

ISSN 1899-7694
e-ISSN 2719-7379

DOI PREFIX: 10.32084

Cel i zakres tematyczny czasopisma:

„Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” to czasopismo wydawane od 2008 r. jako rocznik przez Polską Akademię Nauk; w 2019 r. wydawane wspólnie przez Polską Akademią Nauk i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od 2020 r. wydawane przez → Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2018 r. periodyk wydawany jest jako półrocznik.

Na łamach „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” publikowane są artykuły naukowe z zakresu dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne. Zakres tematyczny czasopisma odnosi się do różnych gałęzi prawa (administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego, karnego, handlowego, europejskiego, międzynarodowego) i prawa kanonicznego, a także historii prawa i teorii prawa. Opracowania publikowane w czasopiśmie w j. angielskim umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń na forum międzynarodowym. Tematyka artykułów dotyczy zarówno aktualnych zjawisk prawnych i społeczno-gospodarczych, jak też ich analizy historyczno-prawnej.

Od 2021 r. w czasopiśmie publikowane są artykuły wyłącznie w j. angielskim autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Wszystkie artykuły są recenzowane – przed publikacją teksty poddane są procedurze recenzyjnej (dwie recenzje „blind review”). Artykuły są publikowane wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim w wersji drukowanej, a także dostępne nieodpłatnie w całości (Open access) na stronie internetowej czasopisma.

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawne; prawo kanoniczne

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

  • Termin publikacji numeru 1: 30 czerwca 
  • Termin publikacji numeru 2: 31 grudnia

Czasopismo w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo otrzymało 100 pkt.

Czasopismo w rejestrze dzienników i czasopism: „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy z dnia 1 października 2018 r. (sygn. akt VII Ns Rej PR 857/18) został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod poz. Pr. 18045.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

  • ICI Journals Master List. Czasopismo „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2020, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value): 88.27
  • ERIH PLUS. Czasopismo zostało wpisane na listę ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

KONTAKT

Adres Redakcji:

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin, Polska
tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: kkpp@kul.pl

Wydawca:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin, Polska

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: kkpp@kul.pl

© Copyright by: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL