Teka Commission of Legal Sciences
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

ISSN 1899-7694
e-ISSN 2719-7379

DOI PREFIX: 10.32084

Cel i zakres tematyczny:

„Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” to czasopismo wydawane od 2008 r., początkowo jako rocznik przez Polską Akademię Nauk, natomiast od 2019 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2018 r. periodyk wydawany jest jako półrocznik.

Na łamach „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” publikowane są artykuły naukowe z zakresu dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne.

Przypisane dyscypliny naukowe:

  • nauki prawne
  • prawo kanoniczne

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo otrzymało 100 pkt.

Zgodnie z  komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów półrocznik został zamieszczony w  Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pod nr. 27907 z przypisaną liczbą 40 punktów za publikację.

Zgodnie z  komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016, czasopismo otrzymało 11 punktów.

Czasopismo w rejestrze dzienników i czasopism: „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy z dnia 1 października 2018 r. (sygn. akt VII Ns Rej PR 857/18) został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod poz. Pr. 18045.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

  • ICI Journals Master List. Czasopismo „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2019, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value): 89.85
  • ERIH PLUS. Czasopismo zostało wpisane na listę ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
  • Projekt objęty programem „Wsparcie dla czasopism naukowych” ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 206/WCN/2019/1 z dnia 7 czerwca 2019 r.

KONTAKT

Adres Redakcji:

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin
tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: kkpp@kul.pl

Wydawca:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: kkpp@kul.pl

© Copyright by: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL