Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. XIII (2020), nr 1

Leszek Adamowicz

 

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Status kanoniczno–prawny osoby małoletniej – zagadnienia terminologiczne

The Canonical and Legal Status of Minor – Terminological Issues

Waldemar Bednaruk

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Odpowiedzialność dyscyplinarna pośredników ubezpieczeniowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce

Disciplinary Liability of Insurance Intermediaries During the Interwar Period in Poland

Stanisław Biały

 

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Odpowiedzialność w zakresie wychowania do wartości. Analiza w relacji do kanonu 226 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Responsibility Education to Value. Analysis in Relationships to Canon 226 § 2 of the 1983 Code of Canon Law

Ewelina Bobrus–Nowińska

Katedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

The Problems of the Allocation of Revenues from Sale of Real Estate to the Proper Source of Revenues for the Purposes of PIT

Problemy związane z zakwalifikowaniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości do właściwego źródła przychodów w PIT

Przemysław Czarnek

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP i Sejmem RP – sygn. Kpt 1/20

Competence Dispute Between the Supreme Court and the President of the Republic of Poland and the Sejm of the Republic of Poland – Act Signature Kpt 1/20

Małgorzata Czuryk

Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie

Przepisy porządkowe wydawane przez organy stanowiące samorządu lokalnego

Enforcement Regulations Issued by the Decision-Making Authorities of the Local Government

Tomasz Demendecki
Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

The Concept of “Workplace” under the Polish Civil Procedure Code as a Place of Service of Civil Case Pleadings/Court Papers on a Natural Person. Remarks on the Law as It Stands and as It should Stand

Pojęcie „miejsca pracy” na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego jako miejsca doręczenia w sprawie cywilnej pisma procesowego osobie fizycznej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Miloš Deset

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie

Eva Szabová

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie

The Sacramental Seal and Its Reflections in the Sphere of Criminal Law

 

Tajemnica spowiedzi i jej odzwierciedlenie w prawie karnym

Tomasz Dubowski

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

The Position of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy in the European Commission – Recent Developments


Pozycja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w ramach Komisji Europejskiej – aktualne rozwiązania

Maciej P. Gapski
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Formal Requirements and Procedure for Submitting a Request for Access to Public Information

Wymogi formalne i procedura składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Alicja Grześkowiak

Katedra Prawa Karnego, Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Aksjologiczne podstawy prawnokarnej ochrony Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie stuletnich dziejów. Część II

Axiological Basis of Criminal Law Protection of the Republic of Poland in the Perspective of Centuries of History. Part 2

Tadeusz Guz

Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Relacja myśli filozoficznoprawnej Czesława Martyniaka wobec relatywistycznych pojęć prawa w niemieckim idealizmie i neopozytywizmie Hansa Kelsena

The Account of Czesław Martyniak’s Philosophical and Legal Thought in the Face of Relativistic Concepts of Law in German Idealism and Neopositivism of Hans Kelsen

Zbigniew Janczewski
Katedra Prawa o Posłudze Uświęcania, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zapisanie faktu przyjęcia chrztu w parafialnej księdze metrykalnej

Recording the Baptism in the Parochial Register of Baptism

Maciej Jarota
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

A Few Reflections on Human Labour. Worker’s Safety in the Light of Scientific and Technological Progress vs. the Teachings of the Catholic Church


Kilka refleksji o pracy ludzkiej. Bezpieczeństwo pracownika wobec postępu naukowo-technologicznego a nauczanie Kościoła katolickiego

Katarzyna Kaczmarczyk–Kłak
Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne

The Republic of Poland as a Common Good

Maja Klubińska

Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odczytanie zeznań nieobecnego świadka na podstawie art. 391 Kodeksu postępowania karnego – uwagi na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2018 roku (sygn. akt V KK 243/18)

Reading the Testimony of the Absent Witness Pursuant to Art. 391 of the Code of Criminal Procedure – Reflections Based on the Decision of the Supreme Court of 23 August 2018 (V KK 243/18)

Czesław Kłak
Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Prawnokarna ochrona dobrego imienia i godności Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej

Criminal Law Protection of Good Name and Dignity of Polish Nation and the Republic of Poland

Ewa Koniuszewska

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Legal Determinants of Participation of Residents of a Commune in Protection of Historical Monuments and Buildings

Prawne uwarunkowania udziału mieszkańców gminy w ochronie zabytków

Edyta Krzysztofik

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

The Definition of National Court within the Meaning of European Union Law. Considerations in the Context of the Polish Reform of the Judicial System

Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu prawa unijnego. Rozważania na tle polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości

Monika Lejcyk-Łokaj

Radca prawny
Robert Sitarz
Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Chirurgiczny Ogólny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

Instytucja konsylium onkologicznego w polskim systemie ochrony zdrowia

Institution of an Oncological Consilium in the Polish Health Care System

Paweł Mańczyk

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Tax Groups in Gift and Inheritance Tax

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Aleksandra Monarcha–Matlak
Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Electronic Registered Delivery Service

Vytautas Nekrošius
Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

The Taking of Evidence in Civil Proceedings of the European Union

Przeprowadzenie dowodu w postępowaniu cywilnym Unii Europejskiej

Janusz Niczyporuk
Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Scrutiny of the Funding of Political Parties 

Kontrola finansowania partii politycznych

Ireneusz Nowikowski

Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Ewolucja wybranych zasad procesu karnego w świetle nowelizacji polskiego prawa karnoprocesowego

Evolution of Chosen Criminal Procedure Principles in the Light of the Modification of Polish Criminal Procedure Law

Robert Piszko

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Legitymizacja prawa, a spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Legitimization of the Law and the Dispute over the Constitutional Court

Agnieszka Romanko
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Społeczeństwo pluralistyczne w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego. Wybrane zagadnienia

Pluralistic Society in the Social Teaching of the Catholic Church. Selected Issues

Mirosław Sitarz
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wpływ sytuacji politycznej na wolność religijną w Polsce w latach 1918–1989

Influence of Political Situation on Religious Freedom in Poland in the Years 1918–1989

Bronisław Sitek

Katedra Prawa Porównawczego, Wydział Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie

Pestis Antonini. Reakcja Marka Antoniusza na globalną starożytną epidemię

Pestis Antonini. Marcus Aurelius’ Reaction to the Global Ancient Epidemic

Magdalena Sitek

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Right to Protection of Reputation of Legal Persons in Cyberculture. The Case of Christianity

Prawo do ochrony dobrego imienia osób prawnych w cyberkulturze. Kazus chrześcijaństwa

Małgorzata Szwejkowska

Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno–Humanistycznej w Warszawie

Prawne aspekty kary pozbawienia wolności w Polsce do 1989 roku – wybrane zagadnienia

Legal Aspects of the Penalty of Deprivation of Liberty in Poland until 1989 – Chosen Issues

Katarzyna Święch–Kujawska

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Tax-Related Implications of Acquiring Ownership of Real Estate by Natural Persons – Selected Issues    

Podatkowe następstwa nabycia własności nieruchomości przez osoby fizyczne – wybrane zagadnienia

Jacek Trzewik
Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Złożenie oświadczenia spadkowego przez przedstawiciela ustawowego spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych – uwagi na tle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 22 maja 2018 roku (III CZP 102/17)

Declaration of Inheritance Made by the legal Representative of the Heir Who Does not Have Full Legal Capacity – Some Reflections on the Basis of Resolution of a Panel of 7 Judges of the Supreme Court – Civil Chamber of 22 may 2018, III CZP 102/17

Krzysztof Wiak
Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Implementation of the European Union’s Regulations on Terrorist Offences in Polish Penal Law

Implementacja uregulowań Unii Europejskiej dotyczących przestępstw terrorystycznych w polskim prawie karnym

Jacek Widło

Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

The Assignment of Secured Receivables in International Private Law. The Law Applicable to Secured Receivables. General Comments       

Przelew wierzytelności zabezpieczonej w prawie prywatnym międzynarodowym. Prawo właściwe dla wierzytelności zabezpieczonej. Zagadnienia ogólne

Wojciech Wojtyła

Katedra Teorii i Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

The Idea of the Common Good in the Light of Encyclicals Laborem exercens and Centesimus annus

Idea dobra wspólnego w świetle encyklik Laborem exercens i Centesimus annus

Tomasz Wołowiec

Instytut Administracji Publicznej, Zarządzania i Biznesu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Monika Kępa

Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Profamily Tax Regulations in Law (Selected Issues)

Prorodzinne regulacje podatkowe w prawie (wybrane zagadnienia)

Iwona Wrońska
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Protection of Rights of Children with Disabilities in Light of Non-Discrimination – Analysis of Recommendation CM/Rec(2013)2 of the Committee of Ministers of the Council of Europe

Ochrona praw dzieci z niepełnosprawnościami w świetle zakazu dyskryminacji – analiza Zalecenia CM/Rec(2013)2 Komitetu Ministrów Rady Europy

Radosław Zych

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

The Legal and Practical Aspects of Implementing University Students’ Active Electoral Right in Poland

Prawne i praktyczne aspekty realizacji czynnego prawa wyborczego przez studentów w Polsce