Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. XII (2019), nr 2

Barbara Antczak

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Social Media as a Field for a Company’s Brand Development

Media społecznościowe jako pole do rozwoju marki firmy

Arkadiusz Bereza

Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

 

Dorota Lebowa

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

The Construction of a Coal Mine in the Vicinity of a National Park. Selected Environment Protection Aspects

Budowa kopalni węgla kamiennego w sąsiedztwie parku narodowego. Wybrane aspekty z zakresu ochrony środowiska

Tadeusz Borutka

Katedra Socjologii Rodziny, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Polityka jako apostolat i misja w myśli Jana Pawła II.  Aspekt teologiczny i socjologiczno-prawny

Politics as Apostolate and Mission in the Thought of John Paul II. Theological and Sociological–Legal Aspect

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej

Rozwój nowoczesnych technologii w kontekście procesu stanowienia prawa na przykładzie strategii AI

The Development of Modern Technologies in the Context of the Lawmaking Process on the Example of AI Strategy

Tomasz Demendecki

Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Can a Neighbour be a Recipient of a Procedural Document in the Judicial Practice of the Service of Documents in Civil Cases in the Perspective of the Code of Civil Procedure? Comments for the Law as it Should Stand

Czy sąsiad może zostać odbiorcą pisma w sądowym obrocie doręczeniowym w sprawach cywilnych na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego? Uwagi de lege ferenda

Marta Greszata-Telusiewicz

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

The Appeal According to Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus – Selected Issues

Apelacja według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus – zagadnienia wybrane

Tadeusz Guz

Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Chrześcijańska koncepcja Europy według św. Jana Pawła II

 

The Christian Concept of Europe According to Saint John Paul II

Andrzej Herbet

Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Is This the End of Share Capital? Limited Company Law Reforms in Poland and Other European Countries

 

Koniec kapitału zakładowego? Reformy prawa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i innych państwach europejskich

Viktor Hryshchuk
Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych

Prawno-karna ochrona i realizacja praw dziecka na Ukrainie

Legal and Criminal Protection of the Children and Implementation of Children’s Rights in Ukraine

Paweł Kaleta
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Legal Qualification of Sponsorship in Polish Law

 

Kwalifikacja prawna sponsorship w prawie polskim

Marcin Konarski
Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

At the Roots of the Reconstruction of Polish Statehood. A Few Remarks at the Hundredth Anniversary of Regaining Independence (1918–2018). Part Two

U źródeł odbudowy państwowości polskiej. Kilka uwag w setną rocznicę odzyskania niepodległości (1918–2018). Część druga

Jarosław Krzewicki
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu

Małżeństwo – przedmiot wspólnej troski Kościoła i Państwa

Marriage – a Matter of Common Carre for the Church and the State

Małgorzata Kuć
Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Terrorist Suicide as a Tactical Method of Asymmetric Warfare

Samobójstwo terrorystyczne jako metoda taktyki konfliktu asymetrycznego

Ryszard Maciejewski

Katedra Anatomii Człowieka, Wydział Lekarsko–Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Jarosław Sak

Jarosław Sak Katedra Nauk Humanistycznych, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ochrona wartości chrześcijańskich w opiece nad dzieckiem

Protection of Christian Values in the Child’s Care

Katarzyna Malinowska-Woźniak
Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

The Consent of Spouse for the Performance of a Certain Act in the Law by the Other Spouse – Comments with Reference to Article 37 Family and Guardianship Code

Zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej przez drugiego małżonka – uwagi na tle art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Krzysztof Mikołajczuk
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Pedophilia – Definitions of the Disorder. Selected Clinical, Legal, and Social Issues

Pedofilia – definicje zaburzenia. Wybrane zagadnienia kliniczno–prawno–społeczne

Janusz Niczyporuk

Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Procedure of Appeal Against Resolutions of the National Council of the Judiciary

Postępowanie odwoławcze od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa

Iwona Niewiadomska

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Personal Background Surveys of Inmates: Legal and Psychological Aspects

Badania osobopoznawcze więźniów: aspekty prawno–psychologiczne

Paweł Nowik

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Collective Bargaining as a Form of Trade Union Involvement in Regulating Working Conditions on Digital Labour Platforms

Negocjacje zbiorowe jako forma zaangażowania związków zawodowych w regulację warunków zatrudnienia na platformach internetowych

Krzysztof Orzeszyna

Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę

The Right of the Child to Upbringing by Father and Mother

Małgorzata Polkowska
Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej

Long Term Sustainability (LTS) of Outer Space Activities vis a vis Space Awareness

Trwały zrównoważony rozwój działań w przestrzeni kosmicznej a świadomość w dziedzinie kosmicznej

Agnieszka Romanko

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dekrety ustawodawcze i wykonawcze konferencji biskupów

The Legislative and Executive Decrees of Conferences of Bishops

Bronisław Sitek

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Servi publici. Ways of Acquiring Qualified Cheap Labour Force in Public Administration

Servi publici. Sposoby pozyskiwania fachowej i taniej siły roboczej w administracji publicznej

Magdalena Sitek

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Human Rights in Cyberspace. Searching a New Legal Order in Cybersociety

Prawa człowieka w cybeprzestrzeni. W poszukiwaniu nowego ładu prawnego w cyberspołeczeństwie

Grzegorz Smyk

Katedra Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Police Science as a Source of Modern Administrative Sciences

Nauka policji jako źródło nowożytnych nauk administracyjnych

 

Wojciech Szczepan Staszewski

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

The Labor Law Issues in the Treaties of Friendship and Cooperation Made by Poland with the Western European Countries after 1989

Zagadnienia dotyczące prawa pracy w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 roku z państwami zachodnioeuropejskimi

Tadeusz Syczewski
Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Rites of Holy Week in Liturgical and Custom Law of Catholic Church

Obrzędy Wielkiego Tygodnia w prawie liturgicznym i zwyczajowym Kościoła katolickiego

Mateusz Tomczyk
Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

“Penitentiary hope” or the Hope of a Prisoner in Polish Penitentiary Policy in the Perspective of Legislative Postulates for the Introduction of Unconditional Life Imprisonment

„Nadzieja penitencjarna”, czyli o nadziei osadzonego w polskiej polityce penitencjarnej w perspektywie legislacyjnych postulatów wprowadzenia bezwarunkowego dożywotniego pozbawienia wolności

Marzena Toumi
Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej

Nowe obowiązki administratorów danych osobowych

The New Responsibilities for Personal Data Controllers and Processors

Hanna Witczak

I Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wybrane problemy związane ze statusem prawnym transmitariusza w polskim prawie spadkowym

Selected Problems Concerning the Legal Status of the Transmitee in Polish Inheritance Law