Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. XII (2019), nr 1

Olha Balynska

Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie

Family Traditions and the Right of a Child to Upbringing

Tradycje rodzinne i prawo dziecka do wychowania

Andrzej Bałaban

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Ewa Michałkiewicz–Kądziela

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Prawne aspekty klonowania człowieka

Legal Aspects of Human Cloning

Waldemar Bednaruk

Katedra Historii Ustroju i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Status pośrednika ubezpieczeniowego w okresie II Rzeczypospolitej

Status of an Insurance Broker during the Period of the Second Polish Republic

Radosław Bulejak

Okręgowa Izba Radców Prawnych

Katarzyna Styś

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Weryfikacja decyzji reprywatyzacyjnej w postępowaniu przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

The Review of the Reprivatization Decision in Administrative Proceedings Before the Commission for the Reprivatization of the Real Estates in Warsaw

Mariusz Filipek

Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Brak przydatności przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym do postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą

Lack of Appropriability of Provisions of the Act Of November 17, 1964 Code of Civil Procedure on a Court of Arbitration for the Proceedings Conducted by the National Appeals Chamber

Alicja Grześkowiak

Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Aksjologiczne podstawy prawnokarnej ochrony Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie stuletnich dziejów. Część I

Axiological Foundations of Criminal Law Protection of the Republic of Poland in the Perspective of Centuries-Old History. Part I

Robert Kędziora

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Prawnoprocesowe determinanty sprawnego działania organu administracji publicznej w sprawie administracyjnej

Legal and Procedural Determinants of Efficient Acting of the Public Administration Authority in an Administrative Matter

Ewa Kruk

Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Ochrona prawna małoletniego w procesie karnym. Uwagi na tle art. 185a–c Kodeksu postępowania karnego

Legal Protection of an Under–Age Person in a Criminal Trial. Remarks in the Context of Article 185 a–c of the Criminal Procedure Code

Miriam Laclavíková

Katedra Historii Prawa, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie

Adriana Švecová

Katedra Historii Prawa, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie

Legislative Efforts on Child Protection in Slovakia in the First Half of the 20th Century

Projekty ustawodawcze dotyczące ochrony dzieci w pierwszej połowie XX wieku w prawie obowiązującym na Słowacji

Monika Lejcyk–Łokaj

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Kwestia odpowiedzialności małżonka członka zarządu za zobowiązania sp. z o.o.

Question of Liability of the Partner Member of the Management Board for the Obligations of the Limited Company

Paweł Lewandowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

The Theological Basis of the Right to Decent Support of the Clergy

Teologiczne podstawy prawa do godziwego utrzymania duchownych

Ryszard Maciejewski

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Jakub Pawlikowski

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Bezpieczeństwo zdrowotne dziecka

Child’s Health Safety

Iwona Niewiadomska

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Psychological–Legal Aspects of Therapeutic Treatment in the Polish Correctional System

Psychologiczno–prawne aspekty oddziaływań terapeutycznych w polskim systemie penitencjarnym

Piotr Piskozub

Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda

The Procedure for Taking a Child Based on the Provisions of the Act on Preventing Domestic Violence. Practical Problems and Postulates de lege ferenda

 

Jadwiga Potrzeszcz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Child’s Legal Security

Bezpieczeństwo prawne dziecka

Anna Przyborowska–Klimczak

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Ochrona praw dziecka w publicznym prawie międzynarodowym

Protection of the Rights of the Child in Public International Law

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Obowiązki rodziny zastępczej a katolicka nauka społeczna

Obligations of the Foster Family and the Social Teaching of the Catholic Church

Bronisław Sitek

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Citizenship and the Role of the Catholic Church in the Modern World

Obywatelstwo a rola Kościoła katolickiego we współczesnym świecie

Magdalena Sitek

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Cyberculture: a Threat or a Chance for Human Education

Cyberkultura: zagrożenie czy szansa dla edukacji człowieka

Szymon Słotwiński

Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Ograniczanie prawa własności przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2018 roku

The Restriction of Ownership Rights Based on Regulations of the Development and Design of Land Use – Comments to the Judgment of the Supreme Administrative Court of January 11, 2018

Paweł Smoleń

Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Marzena Świstak

Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Kontrowersje wokół statusu prawnego i finansowania działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Controversy over the Legal Status and the Financing of the John Paul II Catholic University of Lublin

Olha Turkot

Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie

Prawne zasady pracy osób niepełnoletnich w dziedzinie przedsiębiorczości w ustawodawstwie Ukrainy

Legal Framework of Juvenile Labor in the Field of Economic Management in Ukraine Law

Peter Varga

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie

The Rights of Children as Family Members within the Free Movement of Persons in EU Law

Prawa dzieci jako członków rodziny w ramach swobodnego przepływu osób w prawie UE

Krzysztof Wiak

Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Kodeksie karnym

Protection of the President of the Republic of Poland in the Penal Code

Igor Zgoliński

Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Prawnokarna ochrona symboli państwowych

Criminal Law Protection of State Symbols