Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. X (2017)

Wiesław Bar

Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Stowarzyszenia iberoamerykańskich szkół i wydziałów prawa w kontekście globalizacji

Associations of Ibero-American Schools and Faculties of Law in the Globalization Context

Tomasz Barszcz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Thinking Like a Lawyer. Two Determinants of Legal Reasoning

Myśleć jak prawnik. O dwóch determinantach rozumowania prawniczego

Waldemar Bednaruk
Katedra Historii Ustroju i Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Między służbą ku chwale ojczyzny a cyniczną chciwością elit. Etos służby publicznej szlachty w okresie I Rzeczypospolitej na kilku wybranych przykładach

Between Service to the Glory of the Homeland and Cynical Greed of Etites. The Ethos of the Public Service of the Nobility in the Period of the First Republic on a Few Selected Examples

Dmytro Bielov

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Ustawodawstwa Porównawczego, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy

Myroslava Hromovchuk

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Ustawodawstwa Porównawczego, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy

The Basic Law of the State: Legal Content

Podstawowe prawo państwa: zawartość prawna

Marzena Furtak-Niczyporuk

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulacja międzynarodowego przemieszczania odpadów

Regulating the Transfrontier Shipment of Waste

Magdalena El Ghamari

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civitas

Shari’a or Shari’a Law?

Szariat czy prawo szariatu?

Elwira Gross-Gołacka

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Motywacja zróżnicowanych zasobów ludzkich oraz stan wiedzy na temat trendów demograficznych w organizacjach krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) – wyniki badań

Motivation of Diversified Human Resources and State of Knowledge on Demographic Trends in Organizations of V4 Countries (Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary) – Research Results

Marcin Konarski

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Legal Aspects of Armed Resistance

Prawne aspekty zbrojnego ruchu oporu

Józef Krukowski

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk

What Kind of Values are the Bases of the European Integration?

Jakiego rodzaju wartości są podstawą integracji europejskiej?

Krzysztof Orzeszyna

Katedra Prawa Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Common Foreign and Security Policy of the European Union

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Oleksandr Rohach

Użhorodzki Uniwersytet Narodowy

Maria Mendzhl

Użhorodzki Uniwersytet Narodowy

The Impact of Forced Internal Migration on the Development of Legal System: the Exeperience of Ukraine and the States of Central and Eastern Europe

Wpływ wymuszonej migracji wewnętrznej na rozwój systemu prawnego: doświadczenie Ukrainy i krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Agnieszka Romanko

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Reformy papieża Franciszka w dziedzinie prawa majątkowego Stolicy Apostolskiej

Reforms of Pope Francis in the Field of Patrimonial Law of the Apostolic See

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kompetencje diecezjalnych organów kolegialnych w sprawach majątkowych

Competences of the Dioecesan Collegial Bodies in Patrimonial Matters

Bronisław Sitek

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Synergy of the Law Systems as Foundation for the Future of Europe

Synergia systemów prawa fundamentem przyszłej Europy

Magdalena Sitek

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

The Future of the European Concept of Human Rights

Przyszłość europejskiej koncepcji praw człowieka

Anna Słowikowska

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Podstawy odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła

The Basis of Responsibility of the Christian Faithful for the Material Needs of the Church

Kinga Stasiak

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy ONZ

Disciplinary Responsibility of UN Staff

Marta Stepnowska

I Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zakres postępowania lustracyjnego spółdzielni

Scope of Lustration of the Co-Operative Society

Krzysztof Wiak

Katedra Prawa Karnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pojęcie „dziecko” w Kodeksie karnym na tle wzorców międzynarodowych i konstytucyjnych

The Term “Child” Used in the Criminal Code Against the Background of International and Constitutional Standards

Hanna Witczak

I Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dopuszczalność częściowego wyłączenia od dziedziczenia w przepisach Kodeksu cywilnego

Admissibility of Partial Exclusion from a Succession According to the Civil Code Regulations

Paweł Zając

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Akademia Sztuki Wojennej

Classified Information and Its Protection in polish Armed Forces. General Assumptions

Informacje niejawne i ich ochrona w polskich siłach zbrojnych. Uwagi ogólne

Piotr Zakrzewski

II Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Entrance of Heirs of the Deceased Partner into a Civil-Law Partnership

Wejście spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki cywilnej

Tadeusz Guz

Katedra Kształtowania Przestrzeni, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Recenzja: O zakłamywaniu prawdziwego obrazu Polskiego Państwa i prawa w niemieckim czasopiśmie „Hoffnungszeichen / Sign of Hope” autorstwa Dorit Töpler