Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. IX (2016)

Aneta Maria Abramowicz

Katedra Prawa Wyznaniowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Equality of Religious Organisations. How Polish Solutions Compare with Constitutional Provisions of Other European States

Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych – analiza rozwiązań polskich na tle rozwiązań konstytucyjnych państw europejskich

 

Waldemar Bednaruk

Katedra Historii Ustroju i Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Magnaccy reprezentanci województwa lubelskiego w sejmie okresu stanisławowskiego

Baronial Representatives of Lublin Province in the Sejm of Stanisławow Period

Grzegorz Borkowski

Krajowa Rada Sądownictwa

Council of Europe’s standards of the judicial and prosecutorial training and nomination process

Standardy Rady Europy w zakresie szkolenia i powoływania sędziów i prokuratorów

Marzena Furtak-Niczyporuk

Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mariusz Filipek

Katedra Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Hazardous Medical Waste as a Subject-Matter of a Public Contract

Niebezpieczne odpady medyczne w zamówieniach publicznych

Andrzej Herbet

Katedra Prawa Handlowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Europeanization of Corporate Law – Some Remarks on the Background of Polish Law

Europeizacja prawa spółek – uwagi na tle systemu prawa polskiego

Adam Kasprzyk

Instytut Administracji i Ochrony Środowiska, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Vacatio legis Institution – Sense and Meaning

Instytucja vacatio legis – sens i znaczenie

Miloš Kohútek

Akademia Prawa Kanonicznego w Brnie

Ratum et non consummatum. An Outline of the Procedure

Ratum et non consummatum. Zarys procedury

Marcin Konarski

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Between Democracy and the Rule of Law

Pomiędzy demokracją a praworządnością

Iwona Niewiadomska

Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Polski model resocjalizacji penitencjarnej

Polish Model of Penitentiary Rehabilitation

Krzysztof Orzeszyna

Katedra Praw Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ban of Tortures as a Method of Acting Against Violence Directed Towards Subjects which are Particularly Vulnerable

Zakaz tortur jako sposób zwalczania przemocy wobec podmiotów szczególnie narażonych

Jadwiga Potrzeszcz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Legal Security – Synthetic Presentation

Bezpieczeństwo prawne – ujęcie syntetyczne

Anna Przyborowska-Klimczak

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bezpieczeństwo międzynarodowe

International Security

Agnieszka Romanko

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Protection of Personal data Processed by the Catholic Church in Poland

Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych przez Kościół katolicki w Polsce

Edson Luiz Sampel

Papieski Uniwersytet Laterański

The Public Employee Being a Catholic Under the Light of the Code of Canon Law

Pracownik sektora publicznego będący katolikiem według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Theological and Legal Foundations of Christian and Catholic Education

Podstawy teologiczne i prawne wychowania chrześcijańskiego i katolickiego

Magdalena Sitek

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

The Impact of Globalization on the Content of Human Rights

Wpływ globalizacji na treść praw człowieka

Anna Słowikowska

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

After-Birth Abortion – Critical Analysis of the Legal Aspect

Aborcja po urodzeniu – analiza krytyczna w aspekcie prawnym