Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. XI (2018), nr 2

Wiesław Bar

Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Nowe prawo i … stare/nowe dylematy. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich po reformie z 2018 roku

New Law and … Old/New Dilemmas. Disciplinary Matters of Academic Teachers after the Reform of 2018

Waldemar Bednaruk

Katedra Historii Ustroju i Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wpływ ubezpieczeń na rozwój transportu morskiego w epoce wczesnonowożytnej

The Impact of Insurance on the Development of Maritime Transport in the Early Modern Period

Vyacheslav Blikhar

Katedra Filozofii i Nauk Politycznych, Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie

Communication of the Right and Christian Religion. How to Realize Rights and Freedom Humans and Citizens?

Komunikacja prawa i religii chrześcijańskiej. W jaki sposób realizować prawa i wolności ludzkie i obywatelskie?

Tadeusz Bojarski

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu

Ochrona dóbr osobistych jednostki ze szczególnym uwzględnieniem (karnej) ochrony wolności jednostki

Protection of the Individual’s Personal Rights with Special Emphasis on (Criminal Law) Protection of Individual Liberty

Paweł Chodak

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Krzysztof Krassowski

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Tomasz Wierzchowski

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

How, for What, When and in Which Direction to Explore Corruption New Model of Study in Reality of Civilization of Information in XXI Century Program of Complete Study Process

 

Jak, po co, kiedy i w jakim kierunku badać korupcję – nowy model studiów w rzeczywistości społeczeństwa informacyjnego XXI wieku – program całościowego procesu badawczego

Przemysław Czarnek

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Reforma wymiaru sprawiedliwości a bezpieczeństwo prawne

Reform of the Judiciary and the Legal Security

Mariusz Czyżak

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Cyberspace Security

Dimitry Gegenava

Uniwersytet Sulkhan Saba Orbeliani w Tbilisi

Church-State Relations in Georgia: Legal Frames and General Overview

Relacje Kościół-państwo w Gruzji: porządek prawny i zarys ogólny

Oksana Hryshchuk

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

Human Dignity as the Basis of Fundamental Human Rights in the Context of European Integration

Godność człowieka jako podstawa podstawowych praw człowieka w kontekście integracji europejskiej

Viktor Hryshchuk

Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych

Prawnokarna ochrona życia człowieka przed umyślnym zamachem w drodze ku integracji europejskiej

Criminal Law Protection of Human Life Against Deliberate Assassination on the Way to European Integration

Robert Kantor

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

The Preparatory Stage of the 5th Synod of the Diocese of Tarnów – Structure and Tasks

Etap przygotowawczy V Synodu Diecezji Tarnowskiej – struktura i zadania

Marcin Konarski

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

At the Roots of the Reconstruction of Polish Statehood. A Few Remarks at the Hundredth Anniversary of Regaining Independence (1918-2018). Part One

U źródeł odbudowy państwowości polskiej. Kilka uwag w setną rocznicę odzyskania niepodległości (1918-2018). Część pierwsza.

Ewa Kruk

Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Ochrona prawa oskarżonego pozbawionego wolności do kontaktu z obrońcą w postępowaniu karnym

Protection of the Right of a Defendant Deprived of Liberty to Contact with His Counsel in Criminal Proceedings

Ingrid Lanczová

Katedra Historii Prawa, Uniwersytet Trnawski w Trnawie

Miriam Laclavíková

Katedra Historii Prawa, Uniwersytet Trnawski w Trnawie

Abortion as the Partial Issue of the Right to Life and the Development of the Related Slovak Legal Regulation

Aborcja jako częściowa kwestia prawa do życia i rozwój w związku ze słowacką regulacją prawną

Vasyl Lutsyk

Katedra Prawa i Postępowania Karnego, Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych

Preservation of the Territorial Integrity of Ukraine in ATO Conditions by Criminal Justice Means

Ochrona integralności terytorialnej Ukrainy w warunkach operacji antyterrorystycznej za pomocą wymiary sprawiedliwości w sprawach karnych

Nelia Makoviecka

Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie

Odpowiedzialność karna za nieumyślne spowodowanie śmierci według ustawodawstwa karnego Ukrainy

Criminal Liability for Unintentional Causing Death According to the Criminal Legislation of Ukraine

Oleksandr Marin

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

Iryna Sen

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

Liability for Economic Crimes under the Criminal Code of Ukraine in the Context of Eurointegration Processes

Odpowiedzialność za przestępstwa w dziedzinie działalności gospodarczej według ukraińskiego Kodeksu karnego w kontekście procesów integracji europejskiej

Joanna Misztal-Konecka

Katedra Postępowania Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Perspektywy wykorzystania w postępowaniu cywilnym opinii biegłego wydanej w innym postępowaniu

Prospects for the Use of an Expert Opinion from Different Proceedings in Civil Proceedings

Michaela Moravčíková

Instytut Prawnych Aspektów Wolności Religijnej, Uniwersytet Trnawski w Trnawie

Protection of the Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion in the Slovak Republic

Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Republice Słowackiej

Ireneusz Nowikowski

Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bezpieczeństwo państwa a prawa oskarżonego w polskim prawie karnym procesowym (kwestie wybrane)

The Safety of the State and the Rights of the Defendant in Polish Criminal Proceedings (Selected Issues)

Małgorzata Polkowska

Katedra Administracji i Prawa Międzynarodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Safety and Security law: Space Situational Awareness System (SSA) in Transatlantic Relations. Europe vis a vis the US

Prawo bezpieczeństwa: system świadomości sytuacyjnej w kosmosie (SSA) w stosunkach transatlantyckich. Europa a USA

Jadwiga Potrzeszcz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

State Security and Restrictions on Constitutional Freedoms and Human and Civil Rights

Bezpieczeństwo państwa a ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela

Agnieszka Romanko

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prawo do obrony w kanonicznym procesie karno-administracyjnym. Zarys problematyki

Right to Defense in the Canonical Penal-Administrative Process. An Outline

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ochrona karna wolności sumienia i religii w prawie kanonicznym

Penal Protection of Freedom of Conscience and Religion in Canon Law

Bronisław Sitek

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Ewolucja systemu prawnej ochrony praw i interesów Stanów Zjednoczonych. Urząd Prokuratora Generalnego

The Evolution of the Legal System of Protecting the Rights and Interests of the United States. The Attorney General Office

Magdalena Sitek

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Treść praw człowieka w dobie globalnych determinantów egzogennych

The Content of Human Rights in the Era of Global Exogenous Determinants

Małgorzata Such-Pyrgiel

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Innowacyjne metody i narzędzia badawcze w postaci aplikacji wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji zawodowej

Innovative Methods and Research Tools in the Form of Applications in the Process Recruitment and Professional Selection

Eva Szabová

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Uniwersytet Trnawski w Trnawie

Protection of Individual Rights in the Field of Criminal Law of Slovak Republic

Ochrona praw indywidualnych w dziedzinie prawa karnego Republiki Słowackiej

Adam Taracha

Katedra Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uzyskiwanie i wykorzystywanie dla celów bezpieczeństwa informacji o osobie a prawa jednostki (zagadnienia wybrane)

Obtaining and Using Information on a Person for Safety Purposes and the Rights of the Individual (Selected Issues)

Peter Varga

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, Uniwersytet Trnawski w Trnawie

Protection of Cultural Identity – Internal Rules of the Employers and Their Anti-discrimination Aspects in the Decision Making Process of the Court of Justice of the EU

Ochrona tożsamości kulturowej – wewnętrzne zasady pracodawców i ich aspekty antydyskryminacyjne w podejmowaniu decyzji w procesach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Krzysztof Wiak

Katedra Prawa Karnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ochrona karna prawa człowieka do życia w prawie polskim

Criminal Protection of Human’s Right to Life in Polish Law

Hanna Witczak

I Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Majątkowa ochrona stosunku powinowactwa mortis causa

Property Protection of Affinity Relation mortis causa