Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. XI (2018), nr 1

Andrii Borovyk

Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanitarny im. Stepana Demyanchuka

The International Legal and Regulatory Approaches on Provision of Personal Safety of Convicts

Międzynarodowe podejście prawno-normatywne co do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego skazanych

Magdalena Budyn-Kulik

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Odpowiednie dać rzeczy słowo, czyli o konieczności precyzyjnego formułowania poglądów w prawie karnym na przykładzie podżegania i pomocnictwa do typów stanowiących sui generis podżeganie i pomocnictwo

To Name a Thing with a Proper Word, About the Necessity of Being Precise in Forming Statements in a Criminal Law – on a Ground of Incitement and Adjuvant for Crimes that are sui generis Incitement and Adjuvant

Rafał Dappa

Katedra Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Uniwersytet Śląski

Duchowny wobec obowiązku denuncjacji przestępstw seksualnych na podstawie art. 240 Kodeksu karnego

A Clergyman with an Obligation to Denunciation of Sexual Crimes Based on the Penal Code, Article 240

Jan Galster

Katedra Prawa Europejskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paweł Nowicki

Katedra Prawa Europejskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Status integracyjny Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Kontrowersje wokół traktatu założycielskiego

Integration Status of the European Atomic Energy Community. Controversy over the Treaty Establishing the European Atomic Energy Community

Beata Jeżyńska

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Partnerstwo wiejsko-miejskie jako koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Urban-Rural Partnership as a Concept for Sustainable Rural Development

Maciej Jońca

Katedra Prawa Rzymskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

In dubio contra fiscum – kilka uwag na temat „barbarzyńskiej” zasady prawnej

In dubio contra fiscum – Few Remarks About the “Barbarian” Legal Rule

 

Zbigniew R. Kmiecik

Katedra Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

The Internal Control of Administrative Decisions in Poland

Kontrola wewnętrzna decyzji administracyjnych w Polsce

Grzegorz Koksanowicz

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Termin na wniesienie protestu wyborczego w procedurze weryfikacji ważności wyborów samorządowych w Polsce na gruncie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy

Time Limit for Filing an Election Protest in the Procedure for Verifying the Validity of Municipal Elections in Poland on the Basis of the Act of 5 January 2011 The Election Code

Alexander Kolb

Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanitarny im. Stepana Demyanchuka

Oleh Batiuk

Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanitarny im. Stepana Demyanchuka

On the Contents of the Activities of Some Participants of Criminal-Executive Relations in Ukraine

O treści działalności niektórych uczestników stosunków karnno-wykonawczych na Ukrainie

Ivan Kolb

Departament Nadzoru nad Przestrzeganiem Prawa w Wykonywaniu Kar Kryminalnych i Kuratorskich Prokuratury Obwodu Kijowskiego

Concerning the Content of Personnel’s Institutions of Ukraine’s Penalties and Religious Organizations on Prevention of Applications of Force to the Protected

O współpracy personelu zakładów karnych na Ukrainie z organizacjami religijnymi w zakresie zapobiegania stosowania siły wobec skazanych

Marek Kos

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Marzena Furtak-Niczyporuk

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Świadoma zgoda pacjenta na leczenie szpitalne

Patient’s Informed Consent to Hospital Treatment

Anna Kosut

Zakład Prawa Pracy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w razie pozostawania bez pracy (zarys problematyki)

Constitutional Right to Social Security in the Event of Unemployment (Outline of Issues)

Ewa Kruk

Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podstawy powołania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego i jej wpływ na przebieg procesu

The Bases for Demanding the Opinion on the State of the Psychic Health of the Defendant and Its Influence on the Course of the Proceedings

Marek Kulik

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Z problematyki łańcuszkowego podżegania

From Problems of Chain-Incitement

Aneta Michalska-Warias

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przestępstwo ułatwiania nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 264a k.k.) – wybrane problemy wykładni

Republic of Poland (Art. 264a of the Criminal Code) – Selected Interpretation Problems

Iwona Niewiadomska

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyzwania polskiej polityki kryminalnej: wprowadzenie systemowych rozwiązań w pomocy penitencjarnej

Challenges of Polish Criminal Policy: Implementation of Systemic Measures in the Post-Penitentiary Assistance

Henryk Nowicki

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krzysztof Kucharski

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (zagadnienia wybrane)

The Regulation of an Economic Activity Associated with the Provision of Detective Services (Selected Problems

Krzysztof Orzeszyna

Katedra Praw Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

External Activities Undertaken by the UE in the Defence and Security Domain

Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa i obrony

 

Jadwiga Potrzeszcz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

The Concept and Meaning of Legal Security in Criminal Law

Pojęcie i znaczenie bezpieczeństwa prawnego w prawie karnym

Agnieszka Romanko

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Układ monetarny pomiędzy Unią Europejską a Państwem-Miasta Watykan

Monetary Agreement Between the European Union and the Vatican City State

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kongregacja Edukacji Katolickiej – struktura, zadania i formy działania

Congregation for Catholic Education – Structure, Tasks and Forms of Action

Bronisław Sitek

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Senatus consultum ultimum. Ochrona interesu państwa w sytuacji wewnętrznego zagrożenia na przykładzie procesu Katyliny

Senatus consultum ultimum. Protection of the State’s Interest in Ancient Rome on the Example of Catiline’s  Trial

Magdalena Sitek

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Deforestacja miast. Rozważania o prawie człowieka do zdrowego środowiska między polityką a dobrym prawem

Deforestation of Cities. Considerations About Human Rights to a Healthy Environment Between Politics and Good Law

Anna Słowikowska

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dekodowanie regulacji dotyczących aktywności sportowej wiernych z przepisów odnoszących się do ich obowiązków i praw

Decoding of Regulations Regarding the Sporting Activity of the Christian Faithful from the Legal Provisions Concerns to Their Duties and Rights

Jerzy Stelmasiak

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Węzłowe zagadnienia orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie prawnej ochrony środowiska

The Main Issues of the Case Law of the Supreme Administrative Court in the Area of Environmental Legal Protection

Daniel Wacinkiewicz

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

O złożoności statusu gminy jako przedsiębiorcy raz jeszcze. Analiza wybranych problemów w obszarze gospodarki mieszkaniowej

On the Complexity of Commune Status as an Entrepreneur, Once Again. Analysis of Selected Problems in the Area of Housing

Marian Zdyb

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie