Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. VIII (2015)

Wiesław Bar

Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Problematyka odpowiedzialności społecznej na uniwersytetach w Hiszpanii

Issues of Social Responsibility at Universities in Spain

Waldemar Bednaruk

Katedra Historii Ustroju i Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Marginalizacja i wykluczenie społeczne w Polsce stanisławowskiej

The Marginalization and Social Exclusion in the Stanislavian Age in Poland

Aneta Biały

II Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

The Situation of the Aggrieved Party in the Context of the Statute of Limitations for Claims Based on Tort in Accordance with Article 442 of the Civil Code

Sytuacja poszkodowanego w kontekście przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych według art. 442 kodeksu cywilnego

Marcin Konarski

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Challenging the Legitimacy of the Law

Kwestionowanie legitymacji prawa

Józef Krukowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kultura a prawo w społeczeństwie pluralistycznym

Culture and Law in Pluralistic Society

Jadwiga Potrzeszcz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego

Passive Subject and Active Subject of Legal Security

Agnieszka Romanko

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mediation Organs in Proceedings Before Administrative Courts

Organy mediacyjne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

The Second Vatican Council and the Post-Conciliar Reform of Canon Law in the Publications of Bishop Walenty Wójcik

Sobór Watykański II i posoborowa reforma prawa kanonicznego w publikacjach biskupa Walentego Wójcika

Hanna Witczak

I Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

The Object of Protection and the Subject Matter of Offences Resulting in Unworthiness to Inherit or Disinheritance

Przedmiot ochrony i przedmiot czynności wykonawczej przestępstw uzasadniających niegodność dziedziczenia lub wydziedziczenie

Piotr Zakrzewski

II Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Projekt w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego zgłoszony w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

Draft on model of the european cooperative company declared under the European