Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. VII (2014)

Grzegorz Borkowski

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Judicial Independence in the Light of Art. 6 of the European Convention of the Human Rights – Selected Aspects

Niezawisłość sędziowska w świetle art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka – wybrane zagadnienia

Jean-Paul Durand

Wydział Prawa Kanonicznego, Instytut Katolicki w Paryżu

La synodalite dans les Eglises particulieres. Fondements theologiques et applications juridiques

Synodalność w Kościołach partykularnych. Podstawy teologiczne i aplikacje prawne

Synodality in particular Churches. Theological basics and legal applications

Zbigniew R. Kmiecik

Katedra Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

The Ombudsman as Initiator of Administrative Proceedings in Poland

Rzecznik Praw Obywatelskich jako inicjator postępowania administracyjnego w Polsce

Józef Krukowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Poland and the Holy See. Contribution to the Justice and Peace. Approach to the Concordatory Law

Polska i Stolica Apostolska. Wkład do prawa konkordatowego

 

Agata Mirek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Law as an Instrument of the Communist Authorities in the Fight Against Orders in Poland

Prawo instrumentem władz komunistycznych w walce z zakonami w Polsce

Janusz Niczyporuk

Katedra Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Organisationseinheiten Ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Verwaltungsrecht

Jednostki nieposiadające osobowości prawnej w prawie administarcyjnym

Krzysztof Nykiel

Penitencjaria Apostolska

Il sigillo sacramentale nella normativa canonica

The Seal of Confession According to Canon Law

Tajemnica spowiedzi w prawie kanonicznym

Piotr Osowy

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Publicznej Rzeszów – Przemyśl

Selected Institutions of Inheritance Law in Judicial Practice – on the Example of Declaration of Acceptance or Rejection of Inheritance (in Relation to Achievements of Prof. J. Gwiazdomorski)

Wybrane instytucje prawa spadkowego w praktyce sądowej – na przykładzie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku (wokół dorobku prof. J. Gwiazdomorskiego)

Magdalena Samodulska

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu

Crimes Committed via the Internet – Selected Aspects

Przestępstwa popełnione przez Internet – wybrane zagadnienia

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Requirement of Preserve the Technical − Juridical Rigour in the Exercise of Legislative Power in the Church. Selected Items

Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy

Andrzej Wróbel

Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie

Krótki szkic o metaforze w dyskursie prawniczym

Brief Sketch about Metaphor in Legal Discourse

Wojciech Witkowski

PRO MEMORIA

Marian Lech Klementowski (1943-2013)

Irena Choma

PRO MEMORIA

Mieczysław Sawczuk (1930-2014)