Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. VI (2013)

Wiesław Bar

Katedra Nauk o Polityce, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Z dziejów najstarszego uniwersytetu Ameryki Północnej

The History of the Oldest University in North America

Waldemar Bednaruk

Katedra Historii Ustroju Polski na Tle Powszechnym, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu sejmikowania na przykładzie wybranych przypadków z epoki stanisławowskiej

Offences Against Security of Regional Councils Sessions on the Example of Selected Cases from Stanisławowska Age

Marzena Dyjakowska

Katedra Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Realizacja zasady trójpodziału władzy w konstytucji marcowej

Implementation of the Principle of the Separation of Powers in March Constitution of Poland

Lidia Fiejdasz

Katedra Prawa Kanonizacyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wzory odpowiedzialności społecznej w polityce

Examples of Corporate Social Responsibility in Politics

Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez

Universidad Insurgentes w Meksyku

Wiesław Bar

Katedra Nauk o Polityce, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Derecho de familia desde la óptica del derecho natural

Family Law from the Viewpoint of Natural Law

Prawo rodzinne z punktu widzenia prawa naturalnego

Marcin Konarski

Katedra Prawa Cywilnego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Kazus ograniczenia ustawą zupełności k.p.c. i k.c. w sprawach rozgraniczenia nieruchomości

Limitation Case as a Completeness Act of the Code of Civil Procedure and Civil Code in the Cases of Demarcation of the Real Property

Józef Krukowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

The European Union Law of and Christian Values

Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie

Marzena Lipska-Toumi

Katedra Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wpływ rozwiązań ustrojowych dotyczących urzędu prezydenta zawartych w polskiej ustawie zasadniczej z 1935 roku na regulacje konstytucyjne V Republiki we Francji

The Impact of Structural Solutions Concerning Presidency in Polish Basic Law of 1935 on the Constitutional Regulations of the French Fifth Republic

Artur Grzegorz Miziński

Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Problematiche circa la difesa della vita e la ricerca scientifica

Problematyka dotycząca ochrony życia i badań naukowych

Marek Saj

Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Funkcja adwokata kościelnego w procesie karnym

The Function of the Ecclesiastical Advocate in a Penal Process

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

The Obligation of the Faithful to Remain in Obedience to the Roman Pontiff and the Bishops in Communion with Him (Cann. 204 & 205). An Outline

Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom, będącym w łączności z nim (kan. 204; 205). Zarys problematyki

Anna Słowikowska

Katedra Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Origin of Rule of Cooperation Between the Catholic Church and the State in Preparatory Documents for the Second Vatican Council. Outline

Geneza zasady współdziałania Kościoła i państwa w dokumentach przygotowawczych Soboru Watykańskiego II. Zarys problematyki

Joanna Studzińska

Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Praktyczne aspekty regulacji postępowania dotyczącego przymusowego leczenia alkoholików w świetle proponowanych zmian

Practical Aspects of the Regulation of Proceeding of Compulsory Treatment of Alcoholics in the Light of Proposed Changes

Krzysztof Wiak

Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Measure of Penalty on Juvenile Delinquents Held Liable under the Penal Code

Wymiar kary nieletnim pociągniętym do odpowiedzialności ba mocy kodeksu karnego