Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. V (2012)

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Profesor Profesorów. Laudacja wygłoszona dla ks. prof. Józefa Krukowskiego z okazji wręczenia Nagrody Imienia Księdza Idziego Radziszewskiego, Lublin, KUL, 16 maja 2012 r.

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Publikacje ks. prof. Józefa Krukowskiego

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Doktorzy wypromowani przez ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego (46, w tym 4 doktorów h.c.)

Mieczysław Sawczuk

emerytowany profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pomiędzy dwiema nagrodami im. ks. Idziego Radziszewskiego: od profesora Andrzeja Stelmachowskiego do ks. profesora Józefa Krukowskiego

Wiesław Bar

Katedra Nauk o Polityce, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Problematyka klauzuli sumienia w polityce i prawie Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Issue of Conscience Clause in Policy and Law of the Mexican United States

Marzena Dyjakowska

Katedra Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Subsydiarne stosowanie prawa rzymskiego w Polsce przedrozbiorowej na przykładzie zbrodni obrazy majestatu

Subsidiary Application of the Roman Law in Pre-Partition Poland on the Example of the Crime of Lese-Majesty

Grażyna Hamerla

Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku

Complaint about Finding Illegality of the Valid Judgment

Celestino Migliore

Nuncjusz Apostolski w Polsce

Aktywność Kościoła w obszarze ochrony praw człowieka

Church Activity in the Area of the Protection of Human Rights

Artur Grzegorz Miziński

Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adwokat kościelny w aktualnych przepisach prawa kanonicznego

Ecclesiastical Advocate in a Current Canon Law

Juliusz Petraniuk

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

Stosunki obligatoryjne ze zwielokrotnionym elementem podmiotu

Relations of Obligation with Multiple Entity Element

Alfonso Riobó

Uniwersytet Complutense w Madrycie

Religious Freedom in the Papacy of Pope Benedict XVI. Seven Years of Interventions before the UN

Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. 7 lat interwencji przed Narodami Zjednoczonymi

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.

The Principles of General Administrative Procedure in the Code of Canon Law of 1983

Krzysztof Warchałowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

The Subjective range of the Protection of the Right to the Freedom of Thought, Conscience and Religion in the European Convention of Human Rights and Basic Freedoms

Hanna Witczak

I Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Status prawny zapisobiercy windykacyjnego (zagadnienia wybrane)

Legal Status of the Vindicative Legatee (Selected Issues)

Stanisław Wrzosek

Katedra Nauki Administracji, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Administracja publiczna jako przedmiot badań nauki administracji

Public Administration as a Subject of the Research of Administration Science