Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. III (2010)

Halina Wolska

Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk – jubileusz 80-lecia urodzin

Halina Wolska

Bibliografia prac prof. Mieczysława Sawczuka

Wiesław Bar

Katedra Nauk o Polityce, Instytut Europeistyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Nowa dogmatyka Konstytucji Republiki Ekwadoru. Casus praw natury

New Dogmatics in the Contitution of Equador. The Rights of Nature

Tadeusz Bojarski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Znaczenie czynnika czasu w zakresie karalności czynu i wymiaru kary

The Importance of the Time Factor Concerning the Punishability of an Act and Sentencing

Georges Bolard

Wydział Prawa w Dijon, Francja

L’autorite de chose jugee et les principes directeurs du proces

The Force of res iudicata and the Directive of the Prerequisite for Action

Powaga rzeczy osądzonych i dyrektywa przesłanki procesu

Alphonse Kohl

emerytowany profesor na Wydziale Prawa w Liège, Belgia

Présentation de quelques points relatifs à la reforme de l’expertise civ ile par la loi belge du 15 mai 2007

Some Points Regarding a Reform of Expert Evaluation in Civil Law as Based on the Belgian Act of 15 may 2007

Prezentacja kilku punktów dotyczących reformy ekspertyzy z zakresu prawa cywilnego na podstawie ustawy belgijskiej z 15 maja 2007 roku

Antoni Kość

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersalny charakter prawa naturalnego na przykładzie kultury chińskiej

Universal Character of Natural Law in Chinese Culture

Józef Krukowski

Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Konkordaty z państwami Europy Środkowej i Wschodniej zawarte na przełomie XX i XXI wieku

Concordats in the States of Central and Eastern Europe Concluded at the Turn of the 21st Century

Jerzy Markiewicz

Katedra Prawa Sądowego Polski na Tle Powszechnym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Tomaszów Lubelski

Kształtowanie się polskiego systemu prawa sądowego i jego twórcy w okresie międzywojennym 1919–1939 (wybrane zagadnienia)

The Development of the Polish System of Judicial Law and its Creators During the Inter-War Period of 1919–1939 (Selected Problems)

Artur Grzegorz Miziński

Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Strony w kanonicznym procesie karno-sądowym według aktualnych przepisów Kościoła łacińskiego

Parties in a Canonical Criminal Litigation in the Light of the Present Regulations of the Roman Church

Janusz Niczyporuk

Katedra Postępowania Administracyjnego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kontrola sądowa aktów prawa miejscowego

Indicial Supervision of Local Legal Enactments

Ireneusz Nowikowski

Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Interes społeczny jako powód zmiany trybu ścigania przestępstw z oskarżenia prywatnego (zagadnienia wybrane)

Public Interest as a Reason for a Change of the Course of Prosecution in Private Accusation

Joanna Nowińska

Katedra Postępowania Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Współpraca sądowa w zakresie przeprowadzania dowodów w unii europejskiej w świetle Traktatu Lizbońskiego a regulacje polskie

Judicial Collaboration Regarding Taking Evidence in the European Union in the Light of Lisbon Treaty vs. Polish Regulations

Mirosław Sitarz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Procedura zarządzania Kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych

Church Administration in Extraordinary Circumstances

Marek Stefaniuk

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sądowa kontrola decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach ochrony konkurencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Judicial Control over Administrative Decisions Issued by the President of the Office for Competition and Consumer Protection Regarding Competition Protection under the Regulations of the Act of 16 February, 2007, on Competition and Consumer Protection

Marcel Storme

Honorowy Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Proceduralnego

Improving Access to Justice in Europe

Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Europie

Roman Tokarczyk

Katedra Teorii Organizacji i Kierownictwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Filozofia prawa a filozofia ogólna

Philosophy of Law and General Philosophy

Hanna Witczak

I Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Władysław Witczak

Katedra Prawa Medycznego i Medycyny Sądowej, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W sprawie zadośćuczynienia pieniężnego należnego pacjentom

Financial Compensation Due to Patients