Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. II (2009)

Wiesław Bar

Katedra Prawa Kanonizacyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wybrane zagadnienia  prawne postępowania kanonizacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II

Selected Issues in the Canonisation Proceedings of Servant of God John Paul II

Georges Bolard

Wydział Prawa w Dijon, Francja

Prawo pozytywne a wartości chrześcijańskie we współczesnej Francji

Positive Law Versus Christian Values in Modern France

Henryk Cioch

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zasady roczdelskie i ich realizacja w praktyce

Rochdale Principles in Practice

Ireneusz Wojciech Korzeniowski

Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

L’ermeneutica come metodica generale in Emilio Betti secondo Gaspare Mura

Hermeneutic Methodology by Emillio Betti as Interpreter by Gaspare Mura

Józef Krukowski

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Podstawy prawne finansowania działalności instytucji Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce na początku XXI wieku

The Financing of Churches and Other Religious Societies in Poland at the Begining of 21th Century

Henryk Misztal

Katedra Prawa Wyznaniowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań

Parents’ Right to Educate their Children According their Own Beliefs

Artur Grzegorz Miziński

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prawo wiernych do obrony w procesie kanonicznym

The Right of the Faithful to Defence in Canon Proceedings

Krzysztof Orzeszyna

Katedra Praw Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej

Civil Society in the EU

Juliusz Petraniuk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Koncepcja umowy według Mieczysława Sośniaka

The Concept of an Agreement According to Mieczysław Sośniak

Mieczysław Sawczuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. Henryk Trammer

Professor Henryk Trammer