Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. I (2008)

Mieczysław Sawczuk

Wstęp

Introduction

Tadeusz Bojarski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tradycja i postęp w nowelizacji prawa karnego – od Makarewicza do stanu obecnego

Tradition and Progress in Amending Criminal Law. From Makarewicz to the Present Day

Federico Carpi

Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Proceduralnego

History of the International Association of Procedural Law

Historia międzynarodowego stowarzyszenia prawa sądowego

Dariusz Dudek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

O potrzebie zmian w Konstytucji RP z 1997 r.

A Need of Amendments in the Consttitution of the Republic of Poland (1997)

Kinga Flaga-Gieruszyńska

Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Szczeciński

Tradycja i postęp w prawie upadłościowym

Tradition and Progress in Bankruptcy Law

S. J. Fursa

Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki

Tradycja a postęp sądowego prawa cywilnego na Ukrainie

Tradition vs. Progress of Civil Law in Ukraine

Wojciech Graliński

Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tradycja i postęp w instytucji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Tradition vs. Progress in the Institution of General Prosecution in the Republic of Poland

Marian Lech Klementowski

Kształtowanie się gwarancji ochrony wolności osobistej w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie

Development of Guarantee of Personal Liberty in Medieval and Early-Modern Europe

Jerzy Markiewicz

Przestępstwa przeciwko rodzinie w Kodeksie Karzącym Królestwa Polskiego z 1818 r. i Kodeksie Kar Głównych i Poprawczych z 1847 r.

Offences against Family in Penal Code of the Kingdom of Poland of 1818 and in the Code of Main and Correctional Penalties of 1847

Jan Mojak

Zakład Prawa Cywilnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tradycja a postęp w polskim prawie papierów wartościowych

Tradition and Progress in Polish Securities Law

Ireneusz Nowikowski

Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Instytucja procesu adhezyjnego w polskim procesie karnym w kontekście tradycji i postępu

Tradition vs. Progress in the Institution of a Civil Suit in Polish Criminal Proceedings

Piotr Pogonowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Role of Judges and Party-Autonomy in seTtlement in Litigation

Rola sędziów i autonomia stron w rozstrzyganiu sporów sądowych

Mieczysław Sawczuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tradycja a postęp w nowelizacji cywilnego prawa sądowego (in statu nascendi)

Tradition Versus Progress in Amending Civil Law (in statu nascendi)

Wiesław Skrzydło

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zmiana Konstytucji czy zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku?

Changing the Constitution or Changes to the Constitution of Republic of Poland (1997)?

Roman Tokarczyk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zmiany tradycji i postępu w prawie

Changes Tradition and Progress in Law

Władysław Witczak

Katedra Prawa Medycznego i Medycyny Sądowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zdolność do ciężkiej pracy umysłowej

Ability for Hard Mental Work

Mariusz Piotr Wójcik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tradycja i postęp w nowelizacji prawa prywatnego międzynarodowego

Tradition vs. Progress in Amending Private International Law