Procedura recenzyjna

Wszystkie opublikowane w „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział
w Lublinie” teksty podlegają uprzedniej procedurze recenzyjnej.

Komitet Redakcyjny „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w
Lublinie” wraz z członkami Rady Naukowej, dokonuje wstępnej oceny nadesłanego
tekstu pod względem jego zgodności z profilem czasopisma (→ informacje o
czasopiśmie
) oraz z wymogami formalnym obowiązującymi w czasopiśmie (→ informacje dla Autorów).

Sekretarz Redakcji – po wstępnej ocenie – przesyła nadesłany
tekst dwóm niezależnym Recenzentom – którzy nie są członkami Zespołu
redakcyjnego i mają inną afiliację niż afiliacja Autora – w celu przygotowania recenzji.

Recenzenci nie znają tożsamości Autora (Autorów) recenzowanej
publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (tzw. double-blind
review process
). Zespół redakcyjny dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia
ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu
interesów.  

Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie z zasadami ich
sporządzania, według formularza recenzji (→ formularz recenzji).

Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem
kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikacji do druku.
Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.

Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich
okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.

Recenzowanie przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu pt. „Dobre praktyki
w procedurach recenzyjnych w nauce”
oraz z
zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji (COPE) zawartymi we „Wskazówkach
etycznych Komisji ds. Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych”
(→  COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers).